Képviselő-testületi ülés - 2012. május 24. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. május 24-én (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól rendelet alkotása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2011. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonjogának térítésmentes átruházása az önkormányzatok számára
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Tiltott, közösségellenes magatartások

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő– testületének 2012. május 03. napján megalkotta a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

A rendeletben meghatározott magatartást elkövetőkkel szemben helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A rendelet részletes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint itt a weboldalon.

Pályázati felhívás!

Kedves Olvasó Barátunk!

Az első olvasást népszerűsítő pályázatunk sikerérének okán útjára indítjuk a második, „Ki tud többet olvasni” kihívásunkat. Feladat, hogy a mellékelt listából a pályázó korosztályának megfelelően a legtöbb könyvet olvassa el.

A versenyre pályázhatnak:

  • 9-10 évesek
  • 11-14 évesek
  • 14-18 évesek
  • 18 év felettiek

A pályázat időszaka: 2012. május 1 - 2012. szeptember 30.

Az olvasásokat havonta is fogadjuk (hónap végéig), de az időszak végén is leadható. Az olvasók táborába bárki csatlakozhat!
Kérjük a könyvlistába feltüntetni:

  • Szerző neve
  • A mű címe
  • Oldalszám
  • Főbb szereplők
  • 2 idézet
  • Rövid értékelés (nem tartalom)

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót!
Lendvay Lászlóné
intézményvezető

A könyvlista letölthető itt.

Pályázati felhívás - Lakás bérbevételére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!

Zalakomár Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

CÍM: Zalakomár, Hunyadi u. 7. 1. lakás

Alapterület: 44,48 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha–étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás, konvektoros gázfűtéssel.
Fizetendő lakbér összege: 150.-Ft/m²/hó
Bérbeadás időtartama: max. 3 év
A lakásba beköltözhető személyek száma max.: 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 8,00 órától 12,00 óráig.

A lakás rezsijét a bérlő fizeti, az a bérlőt terheli.

A BÉRBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik, a lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételek szerint. A szerződésben meghatározott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁSRA AZ A SZEMÉLY JOGOSULT, AKI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:
a) a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal (a továbbiakban: munkaviszony) rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
b) a pályázó, házastársa (élettársa), illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
c) a pályázó, valamint az együtt költöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3 –szorosát, továbbá
d) bérlő, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, járművel, vagyoni értékű joggal, amelynek értéke
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát,
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.

A PÁLYÁZAT MELLÉKLETÉT KÉPEZI:
- a pályázó, valamint együtt költöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata;
- munkáltatói keresetigazolás
- a pályázó nyilatkozata, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a kötelező mellékletekkel együtt hiánytalanul kitöltve lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 14. 9.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyermeket nevel,
- fiatal házas (35 év alatt),
- büntetlen előéletű,
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el,
- köztartozása nincs,
- előtakarékossági programban részt vesz,
- több éve zalakomári lakos (min. 3 év),
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik (vagy munkaviszonnyal rendelkezett)

A bérlő személyéről a Képviselő- testület dönt.

Képviselő-testületi ülés - 2012. április 23.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. április 23-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A Zalakomári Művelődési Ház intézmény 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló, a könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

4. Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5. Beszámoló a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Tóth Árpád őrsparancsnok, Varga Miklós polgármester

6. Beszámoló a közterület-felügyelet eddigi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő, Papné Szabó Mónika körjegyző

7. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. Az IKSZT munkatárs állásra benyújtott pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

10. Pályázat benyújtása az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

11. Pályázati kiírás Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

12. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Borverseny - 2012

2012. április 28-án délután 15 órakor a Zalakomár, Petőfi u. 8. szám alatti Kulcsosházban kerül sor a hagyományos zalakomári borversenyre, amelyen kiválasztásra kerül a falu legjobb fehér és vörösbora.
A mintákat 2012. április 28-án 14 és 15 óra között a rendezvény helyszínén lehet leadni, mintánként minimum 1,5 litert.
Nevezni 2011-as évjáratú fehér és vörös borokkal lehet.
Nevezési díj két bormintáig 600.- Ft, minden további borminta plusz 200.- Ft.
Az eredményhirdetés után vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre várunk minden kedves nevezőt. A vacsora költsége 800.- Ft/fő. A vacsorára jelentkezést kérjünk legkésőbb 2012. április 26-ig jelezni.

További információ:
Marton László (30) 682-1725, Németh Zoltán (30) 689-5194

Képviselő-testületi ülés - 2012. március 26.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. március 26-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. A hivatalsegéd állásra benyújtott pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos, Csepella Judit védőnő

4. Pályázatok benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRT. 623/2 hrsz használatba adási szerződése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012. február 27.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. február 27-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. A Közterületi Térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotása, a térfigyelő kamera rendszer szabályozási háttere
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

4. Zalakomár község Önkormányzata Minőségirányítási Programjának elkészítése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5. A Zalakomári Egyetértés Sport Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. A Mezei Őrszolgálat beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Takács László mezőőr, Szépfalusi István mezőőr, Szabó László mezőőr, Horváth Kristóf mezőőr

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012. február 13.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. február 13-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. Független könyvvizsgáló megbízása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző, Simon Veronika pü-i tanácsos

3. Óvodavezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lakossági tájékoztató - Ha szakad a hó

A nagykanizsai Helyi Védelmi Bizottság tájékoztatója:

Az elkövetkezendő hétvégén túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható - jelentős mennyiségű - havazás. Helyenként a viharossá fokozódó északi szél hófúvásokat okozhat. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke -9, -15, a legmagasabb nappali hőmérséklet -5, -10 fok között alakul.

Árokba csúszott autók, megbénult forgalom, leszakadt villanyvezetékek, áram nélkül maradt családok.

Mit kell tenned ebben a helyzetben?

Mielőtt autóba ülnél, az első, sőt inkább a nulladik tanács:
Csak akkor indulj útnak, ha feltétlenül kell. Ebben az esetben pedig:
1. Mielőtt elindulsz, kövesd figyelemmel a rádió, a tévé híreit, érdeklődj az Útinformnál, ne menj arra, ahol leállt a forgalom.
2. Legyen feltöltve a mobiltelefonod.
3. Legyen tele a tank! Ha elakadsz, járatnod kell a motort, különben kihűl az utastér.
4. Legyen az autóban elegendő meleg ruha, takaró.
5. Vigyél termoszban meleg teát. Alkoholt inni nem csak a vezetőnek tilos, mert a szesz tágítja az ereket, növeli a hőleadást, hamarabb kihűl a test!
6. A téli gumi alapkövetelmény, de ha nagy a hó, sokszor nem elég. Legjobb, ha van a csomagtartóban hólánc (és persze azt is tudod, hogyan kell felrakni, ha arra kerül sor).
7. Legalább egy rossz lábtörlő, szőnyegdarab mindenképpen legyen kéznél: a kipörgő kerék alá tenni, ha lecsúsznál az útról.

Ha nem ülsz autóba, akkor is ki kell mozdulni otthonról: boltba, munkába kell menned.
• Legyen gondod arra, hogy portád előtt legyen elkotorva a hó, felszórva a járda. Erre ne sót használj, hanem kályhahamut, homokot, fűrészport, faforgácsot, zúzott perlitet, mert ezek nem károsítják a talajt. (Utóbbi kettőt kisállatok számára alomnak is árusítják.)
• A gyalogos számára nem annyira a nagy hó, inkább a jég veszélyes. Ha lefagy az út, húzz régi rossz zoknit kívülről a cipődre, hogy elkerüld a csonttörő eséseket.
Ha nincs áram, nem ég a villany, nem melegít a bojler, a termosztát nem kapcsolja be a gázkazánodat, hiába ég az őrláng.
• Mindig legyen otthon elegendő gyertya, gyufa, elemlámpa tartalék elemekkel.
• Ugyancsak legyen otthon némi tartalék alapvető élelmiszerekből. A kenyeret például lefagyasztva hosszú ideig frissen lehet tartani (ezt legalább nem kell kidobnod, amikor a tartós áramszünet miatt kienged a fagyasztóládád).
• A konyhát átmenetileg lehet temperálni a gáztűzhely segítségével, de tartós fűtésre ez a módszer nem alkalmas, veszélyes a keletkező és a helyiségben megrekedő égéstermékek miatt. Különben is helyes, ha van otthon felszerelve szénmonoxid-érzékelő.
• Ha előrelátó voltál, gondoskodtál alternatív fűtési lehetőségről: kandallóról vagy kályháról. Azt azonban nem szabad a gázfűtés kéményébe bekötni!
• Azt is tudnod kell már jó előre, melyik rokonnál ismerősnél húzhatjátok meg magatokat, ha minden kötél szakad.
• Mindezeken túl: törődj azokkal, akik a te segítségedre szorulnak!

Végül a +1 jó tanács:
Ha van gyerek, unoka, mindebbe vond be őt is, korának megfelelően. Felelős vagy azért, hogy továbbadd neki azt a tudást, amit te is szüleidtől, nagyszüleidtől tanultál meg.

Képviselő-testületi ülés - 2012. január 30. - 17:30

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. január 30-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, polgármesteri beszámoló
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Zalakomár község Önkormányzata 2012. évi elemi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

3.) Óvodai felvétel, iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása
Előadó: Varga Miklós polgármester, intézményvezetők
4.) A közterület használatáról szóló 24/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző
5.) A víz és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 29/2006 (XII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

6.) Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak meghatározásáról szóló 22/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7.). A Körjegyzőség és a Zalakomári Művelődési Ház közötti megállapodás jóváhagyása
Előadó: Varga Miklós polgármester

8.) Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a 2011. november 1.- 2011. december 31. között átruházott hatáskörben meghozott döntésekről
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

III.KOMÁR KUPA

A Zalakomár Egyetértés Sport Egyesület felhívja a lakosság figyelmét, hogy Teremlabdarúgó torna kerül megrendezésre somogyi, zalai, környékbeli csapatok részvételével a Zalakomári Általános Iskola tornatermében 2012. január 21.-én (szombaton).

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára