Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3. Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. §. (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) indította el a pályázatok kezelését. Így az önkormányzatok számára jelentősen csökken az Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költsége, nő a működési hatékonyság.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva, így téves adatszolgáltatás is kevésbé fordulhat elő.
A pályázatok benyújtása után a pályázóknak lehetősége nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat.
A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Támogatáskezelő bankszámlájára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgató számára, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A pályázat „A” és „B” típusú pályázati lehetőségekből tevődik össze.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási szabályait az Általános Szerződési Feltételek, valamint Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának „A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL” szóló SZABÁLYZATA tartalmazza.

Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik
a./ felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben. („A” típusú pályázat)
b./ A 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2017/2018. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. („B” típusú pályázat)
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézménybe 2017. évben felvételt nyernek és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
„B” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Közös szabály, hogy az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, ha a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az elnyert támogatás a következő tanulmányi félévtől visszavonható, ha a támogatott a településről elköltözik, vagy az évenkénti felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy az ösztöndíjas rászorultsága már nem áll fenn.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik, a SZABÁLYZAT”-ban szereplő bírálati szempontok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.